Klauzula informacyjna (RODO)


Administrator Państwa danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA LOBO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Isep 9  rodo-lobo@wody.pl  i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umowami oraz obowiązującymi przepisami.

 

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych:

  1. Kontakt z osobą, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a RODO)

  1. Zawarcie umowy i jej wykonanie w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy, przed zawarciem umowy oraz w celu prawidłowych rozliczeń po jej zakończeniu

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO)

  1. Wykonanie ciążących na Lobo Sp. z o.o. obowiązków prawnych w tym na przykład przechowywanie danych o wykonanych usługach na potrzeby przyszłych postepowań uprawnionych organów, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych usług zgodnie z odpowiednimi przepisami, itp.

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO)

  1. Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 d RODO)

  1. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, (np. w celu marketingu produktów i usług spółki, dochodzenia roszczeń, realizacji zapisów umów) z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO)

Czas przechowywania Państwa danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy oraz przez czas wymagany stosownymi regulacjami prawnymi dla odpowiednich kategorii danych, w tym w okresie dochodzenia roszczeń.

Państwa prawa dot. danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do skargi:

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

 

Lobo Sp.  z o.o.o

31-588 Kraków, ul. Isep 9

NIP: 869-175-87-54, REGON: 851764046

KRS:0000060862

 

Podanie danych osobowych

Jeżeli podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy to osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich przekazania. Konsekwencją niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy lub spełnienie wymogów prawnych. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie Państwa danych osobowych

Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem:

- konieczności przekazania danych osobowych wynikającej z zakresu Umowy lub realizowanych zleceń (np. zlecenie dostawy lub odbioru towaru)

- konieczności przekazania ich innym odbiorcom danych osobowych upoważnionym z mocy prawa.

Profilowanie

Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.